Ochrana soukromí ve společnosti Moje Oblíbená Kniha ApS

Naposledy aktualizováno dňe 25. května 2018

Ochrana osobních údajů

Otázku ochrany osobních údajů bereme velmi vážně

Zpracování osobních údajů našich zákazníků se uskuteční v souladu se zásadami ochrany soukromí, ve kterých uvádíme postupy zpracování osobních údajů. S cílem co nejlépe chránit Vaše osobní údaje neustále posuzujeme, zda náš postup zpracování osobních údajů nebude představovat negativní zásah do Vašich práv. Zvláštní pozornost věnujeme především riziku, které by mohlo vést k diskriminaci nebo krádeži identity, případně k finanční ztrátě, ztrátě dobrého jména či úniku osobních údajů. V případě, že naše rozhodnutí jsou závislé na zpracování citlivých osobních údajů, biometrických údajů nebo údajů o trestné činnosti zákazníka, provedeme analýzu, která vyhodnocuje naše postupy zpracování osobních údajů a jejich důsledky na ochranu soukromí našich zákazníků. Analýzu důsledků provádíme před zpracováním osobních údajů.

Kontaktní údaje

Společnost My Best Book ApS je správcem osobních údajů a jejich zpracování se zajišťuje v souladu s platnými právními předpisy.

Kontaktní údaje:


Kontaktní osoba: Moje Oblíbená Kniha ApS
Adresa: Skejby Nordlandsvej 311, 8200 Aarhus N
CVR: 36088966
Telefonní kontakt: +45 71 96 95 55
E-mail: info@mojeoblibenakniha.cz
Webová stránka: www.mojeoblibenakniha.cz


Zabezpečujeme férové a transparentní zpracovaní osobních údajů

V čase zadávání osobních údajů informujeme naše zákazníky o tom, jaké údaje o nich zpracováváme a za jakým účelem. Informace nezískáváme od třetích stran.

Zpracování osobních údajů

Typy údajů, které získáváme od našich zákazníků

Informace, které od Vás získáváme slouží k vylepšování našich služeb a zajištění kvality zboží i služeb, jakož i pro účely navázání kontaktu.

Typy osobních údajů, které shromažďujeme:
 • Všeobecné osobní údaje za účelem doručení objednávky.
  Citlivé osobní údaje za účelem personalizace našich výrobků.
  Údaje o zájmech a návycích za účelem zobrazení vhodného a zajímavého obsahu.
  Údaje o aktivitě na naší webové stránce za účelem porozumění našim návštěvníkům a jejich chování na naší stránce.
  Údaje o transakcích za účelem vyřizování objednávek.
  Údaje o jedinečných adresách IP na jednotlivých zařízeních za účelem prevence a boje proti zneužívání a nezákonným činnostem.

Jednotlivé typy údajů nekombinujeme.


Uchovávání získaných osobních údajů na konkrétní účely

Vaše osobní údaje shromažďujeme a uchováváme na konkrétní účely, včetně legitimních obchodních účelů v následujících případech:

Zpracování objednávky a doručení našich služeb.
Reakce na požadavek zákazníků o našich službách a výrobcích.
Zlepšování našich výrobků a služeb.
Administrace ohledně právního vztahu s našimi zákazníky.
Plnění našich zákonných povinností.

Může se stát, že Vaše osobní údaje budeme muset použít za jiným účelem, než na jaký byly původně získány. Pokud jste nám neposkytli souhlas k použití Vašich údajů za novým účelem jejich použití, prozkoumáme, zda je původní účel získání Vašich údajů slučitelný s novým účelem. Prověříme například původní zdroj získání Vašich údajů i zda jde o citlivý nebo obecný typ osobních údajů. Zároveň posoudíme, zda použití Vašich osobních údajů nebude mít negativní důsledky na Vaši svobodu jednání.


Zpracováváme pouze relevantní osobní údaje

Zpracováváme výlučně údaje, které jsou relevantní a nezbytné pro výše uvedené účely. Charakter účelu předurčuje relevanci Vašich údajů. Totéž platí i pro rozsah získaných osobních údajů. Nepoužíváme více dat, než daný účel nezbytně vyžaduje.


Před zpracováním Vašich osobních údajů zkontrolujeme, zda není možné jejich množství zredukovat. Prověříme, zda bychom některé typy údajů, které zpracováváme, nemohli používat v anonymním formátu, případně v podobě pseudonymu. Tento způsob uchovávání využijeme v případě, že nemají negativní vliv na plnění našich povinností nebo služeb, které Vám poskytujeme


Zpracováváme pouze nezbytné osobní údaje

Získáváme, zpracováváme a uchováváme výlučně ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro naplnění daného účelu. Kromě toho se řídíme platnými právními předpisy, které určují typ informací získávaných a uchovávaných pro obchodní účely. Některý typ osobních údajů a jejich rozsah může proto sloužit k naplnění smlouvy nebo jiných právních vztahů.


Chceme se ujistit, že zpracováváme pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro jednotlivé účely. Proto pracujeme s informačními technologiemi, které jsou navrženy tak, aby získávaly pouze nezbytné množství údajů. Tyto systémy zároveň automaticky zajistí, aby způsob zpracování nebyl zbytečně rozsáhlý a doba jejich uchovávání nebyla zbytečně dlouhá.


V zájmu ochrany Vašich osobních údajů před neoprávněnými osobami používáme systém, který přístup k nim automaticky poskytuje pouze vybraným zaměstnancům. Zabudovanou součástí systému je i ochranný mechanismus, který přístup k osobním údajům nepovoluje neomezenému množství zaměstnanců.


Vaše osobní údaje ověřujeme a aktualizujeme

Ověřujeme, zda námi zpracovávané osobní údaje nejsou nesprávné nebo zavádějící. Zároveň neustále zajišťujeme aktualizaci Vašich osobních údajů. Vzhledem k tomu, že kvalita našich služeb závisí na správnosti a aktuálnosti Vašich údajů, prosíme Vás, abyste nás o relevantních změnách informovali pomocí výše uvedených kontaktních údajů.


V zájmu zajištění kvality zpracování Vašich osobních údajů jsme přijali interní pravidla a postupy pro jejich ověřování a aktualizaci.


Osobní údaje ze systému vymažeme, když už nejsou potřeba

Vaše osobní údaje ze systému vymažeme, když už není třeba je dále uchovávat za účelem, pro který byly původně získány, zpracovány a uchovávány.

Před zpracováním Vašich osobních údajů žádáme o Váš souhlas

Před zpracováním Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely Vás žádáme o souhlas s jejich zpracováním, pokud na jejich získání neexistuje jiný právní předpoklad. O jeho existenci Vás budeme informovat a stejně tak i o našem legitimním zájmu zpracovávat Vaše osobní údaje.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a kdykoliv jej můžete odvolat. Stačí, když se na nás se svou žádostí či případnými dotazy obrátíte pomocí výše uvedených kontaktních údajů.Pokud bychom se rozhodli Vaše osobní údaje využít na jiný než původně uvedený účel, budeme Vás o něm informovat a před použitím Vašich osobních údajů Vás požádáme o souhlas. V případě změn právního předpokladu pro zpracování Vašich osobních údajů Vás o nich budeme informovat.

Vaše osobní údaje nejsou zpřístupněny třetím stranám bez Vašeho souhlasu

V případě zájmu o sdílení Vašich osobních údajů s našimi partnery a spolupracovníky, například na marketingové účely, Vás o tomto záměru budeme předem informovat a požádáme Vás o souhlas. Se sdílením Vašich osobních údajů s třetími stranami máte možnost kdykoliv projevit svůj nesouhlas. V dánském centrálním registru osobních identifikačních čísel CPR máte možnost zaregistrovat Váš nesouhlas s tím, aby byly Vaše údaje k dispozici pro marketingové účely. Nežádáme Vás o souhlas, když nám z platné legislativy vyplývá povinnost poskytnout Vaše osobní údaje například veřejnému nebo státnímu úřadu.

V případě zájmu o zpřístupnění Vašich osobních údajů našim partnerům ve třetích zemích Vás požádáme o souhlas. V takovém případě zajišťujeme, aby úroveň ochrany osobních údajů odpovídala požadavkům, které jsou uvedeny v tomto dokumentu podle platných právních předpisů. Partnerům předkládáme požadavky v souvislosti se zpracováním údajů, informační bezpečností a zabezpečením Vašich práv, jako například práva na odmítnutí profilování nebo práva na vznesení námitky Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.Bezpečnost

Vaše osobní údaje jsou u nás chráněny v souladu s našimi interními zásadami informační bezpečnosti


Přijali jsme interní zásady informační bezpečnosti obsahující instrukce a opatření na ochranu Vašich osobních údajů, které mají zabránit jejich zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému zveřejnění a zpřístupnění neoprávněným osobám. Zavedli jsme postupy pro udělování přístupových práv zaměstnancům, kteří zpracovávají citlivé osobní údaje, jakož i údaje o osobních zájmech a návycích. Jejich osobní přístup k údajům ověřujeme pomocí monitorování a kontroly. Naše soubory údajů v zájmu ochrany před jejich ztrátou neustále zálohujeme. Diskrétnost a autentičnost Vašich osobních údajů chráníme pomocí šifrování. O případě narušení bezpečnosti, která by mohla představovat vysoké riziko diskriminace, krádeže identity, ztráty dobrého jména, finanční ztráty či jiných nepříjemností, Vás budeme neprodleně informovat a případ oznámíme policii.

Zpřístupnění údajů třetím stranám

S cílem doručení vaší objednávky zpřístupňujeme Vaše údaje níže uvedeným třetím stranám.

Amazon Web Services, Inc.
 • Údaje uchováváme a zpracováváme na serverech pronajatých od společnosti Amazon Web Services v Evropské unii. Komunikace na internetu probíhá výlučně ve formě šifrovaného připojení k systému SHA-256 pomocí RSA šifrování. Stejný typ šifrování využívají například i banky za účelem elektronického bankovnictví. Údaje jsou uloženy na disku v šifrované podobě AES-256 a dešifrovat je může pouze společnost Moje Oblíbená Kniha. Amazon Web Services nemá možnost si přečíst Vaše údaje.
  Google Ireland LimitedSlužby Google Analytics používáme s cílem získat informace o návštěvnosti naší webové stránky a způsobu jejího využití. Všechny údaje jsou anonymní a nelze je spojit s konkrétními návštěvníky stránky. Komunikace probíhá v šifrované podobě. Služby můžete odmítnout pomocí Google Analytics Opt-out.
  MailChimpV případě Vašeho souhlasu se zasíláním reklamních emailů uchováváme Vaše křestní jméno a emailovou adresu v databázi společnosti MailChimp, kterou využíváme na rozesílání reklamních emailů. Komunikace probíhá v šifrované podobě.
  TrustpilotV případě Vašeho souhlasu se zasíláním doplňkových zpráv pomocí společnosti Trustpilot, ji poskytneme Vaše číslo objednávky a emailovou adresu. Komunikace probíhá v šifrované podobě.
  QuickPay
 • Když k provedení platby využijete platební kartu, PayPal nebo MobilePay, poskytneme částku a číslo Vaší objednávky společnosti QuickPay, která platbu dále zpracuje přímo s platebním systémem PayPal, MobilePay, Visa nebo MasterCard. Komunikace probíhá v šifrované podobě.

  Se všemi třetími stranami, kterým zpřístupňujeme Vaše osobní údaje, jsme uzavřeli dohodu, která zahrnuje instrukce pro zpracování Vašich a našich dat. Při podezření o nedodržování pokynů na ochranu soukromí okamžitě ukončíme spolupráci a požádáme o úplné odstranění dat.

Využívání souborů cookies

Soubory cookies, jejich význam a využití

Soubory cookies využíváme k identifikaci Vás jako našeho zákazníka a Vašich zařízení, na zaznamenávání Vašeho chování, optimalizaci naší webové stránky, vytvoření profilu pro naše zákazníky a poskytování relevantního reklamního obsahu pomocí našich vlastních médií nebo pomocí služeb třetích stran.


Co jsou soubory cookies

Více informací o souborech cookies se dočtete na: Wikipedie: Cookie

Soubory cookies třetích stran

Naše webová stránka využívá monitorovací programy jako například Google Analytics, Google AdWords, Microsoft Bing Ads nebo Facebook, které rovněž využívají cookies za účelem ukládání dat o návštěvnících. Získané údaje mají možnost sdílet s námi, jakož i využít k zobrazování relevantního obsahu na sociálních médiích jako například Facebook nebo Google. Součástí marketingových aktivit je možnost využít obsah ze sociálních médií, například ze služeb společnosti Facebook nebo Google. Pokud se rozhodnete kliknout na tento obsah na sociálních médiích, třetí strany Vaše chování zaznamenají a sociální média je mohou přidat na Váš profil na sociálních médiích. Zpracování dat na sociálních sítích nespadá pod naše působení a je výlučnou součástí vztahu mezi Vámi a daným sociálním médiem.


Omezení souborů cookies

Pokud si nepřejete, abychom o Vás zaznamenávali a uchovávali údaje, můžete si soubory cookies deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči. Způsob deaktivace závisí na typu prohlížeče. Následující odkazy Vám poskytnou více informací o deaktivaci v případě, že Firefox, Google Chrome nebo Internet Explorer, Windows 7, 8.1 a 10.

Vaše práva

Máte právo získat přístup k Vašim osobním údajům

Kdykoliv máte právo požádat o informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme, odkud pocházejí a na jaký účel je používáme. Můžete získat informace o tom, jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje, komu a do jaké míry je zpřístupňujeme v Dánsku i v zahraničí. Na Vaši žádost Vám zašleme zmíněný přehled o Vašich údajích, jehož rozsah může být omezen z důvodu ochrany soukromí dalších osob, obchodního tajemství či z důvodu práva na duševní vlastnictví. O zaslání informací můžete požádat zde: Prosím o zaslání přehledu mých osobních údajů. www.mojeoblibenakniha.cz/vaše-osobni-nastaveni


Právo na opravu nepřesných údajů

Pokud se domníváte, že o Vás zpracováváme nesprávné údaje, máte možnost využít právo na jejich opravu. Prosíme, abyste nás kontaktovali a oznámili nám, které údaje chcete opravit. Vaši žádost o změnu osobních údajů prověříme a pokud jsou splněny příslušné podmínky pro provedení změn, údaje co nejdříve opravíme.

Právo na vymazání nebo anonymizaci osobních údajů

Kdykoliv máte právo požádat o vymazání nebo anonymizaci Vašich osobních údajů v souladu s platnou legislativou. Žádám o vymazání nebo anonymizaci osobních údajů. Upozorňujeme, že některé údaje jsme ze zákona povinni uchovávat po dobu až pěti let. Tento zákon se vztahuje například na uchovávání faktur. www.mojeoblibenakniha.cz/nastavit-údaje-jako-anonymni

Právo namítat proti zpracování osobních údajů

Máte právo namítat proti zpracování Vašich osobních údajů. Máte právo namítat proti využívání Vašich údajů pro marketingové účely. V případě námitek nás, prosím, kontaktujte pomocí výše uvedených kontaktních údajů. Pokud jsou Vaše námitky opodstatněné, zajistíme, abychom Vaše osobní údaje dále nezpracovávali. Máte právo získat informace o osobních údajích, které jste nám poskytli, jakož i o těch, které jsme na základě Vašeho souhlasu získali od třetích stran. Přístup k informacím o Vašich údajích máte právo využít i v případě, že jsou zpracovávány v rámci smlouvy, jejíž jste stranou. Kromě toho máte právo požádat o přenos Vašich osobních údajů Vámi zvolenému poskytovateli služeb. Pokud využijete právo přenosu Vašich osobních údajů, poskytneme Vám je v běžně používaném formátu. Pokud požádáte o přístup ke svým osobním údajům, o jejich opravu nebo vymazání nebo podáte námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, prověříme, zda můžeme Vaší žádosti nebo námitce vyhovět a co nejdříve Vám zašleme odpověď, nejpozději však 30 dnů od jejího přijetí.

Stížnost

Pokud se domníváte, že v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů neplníme zákonné povinnosti, můžete se obrátit na našeho správce osobních údajů na emailové adrese  dpo@mybestbook.com. Pokud se i po komunikaci s naším správcem osobních údajů domníváte, že neplníme zákonné povinnosti, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika. https://www.uoou.cz